1392

 • دیدار با استاندار زنجان
 • دیدار با پروفسور ثبوتی
 • دیدار با پروفسور ثبوتی
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان
 • مراسم تقدیر از قهرمانان و پیشکسوتان سنگنوردی و کوهنوردی استان زنجان